onomatopoeia / > onomatopee

onomatopoeia

croxhapox; the double and obvious ox ox creates the impression of being onomatopoeic