Mui Chuek-yin

Awaking in a Dream, een performance van Mui Chuek-yin uit 2003. TVF art doc archive.